کفپوش اپوکسی

توضیحات پروژه

کفپوش های اپوکسی از جنس پلی امید 
گزینه مناسبی برای محیط های صنعتی